Tillsyn

Collea står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen
Box 782
1103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-mail: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

 

Bolagsledning

Collea AB är registrerat hos Bolagsverket, som försäkringsförmedlare av livförsäkring. Bolaget skall utgöra en samarbetspartner till våra uppdragsgivares personal- och ekonomifunktioner.

Vi är anslutna till Säkrakoncernen och inget försäkringsbolag har något kvalificerat innehav i vår verksamhet.

Bolagets styrelse består av Eva Pantzar Waage, styrelseordförande, Fredik Käll och Anna Berg. Niclas Berthilsson är VD.

Revisor är Ann Rickard Nilsson på PwC i Ystad.

Medlemskap och ansvarsförsäkring

Collea är medlemmar i Sveriges Försäkringsförmedlares Förening (SFM).

Kontaktuppgifter SFM;

Svenska Försäkringsförmedlares förening
Apelbergsgatan 36
111 37 Stockholm
Telefon 08-545 215 40
E-mail: info@sfm.se
Webbplats: www.sfm.se

Ansvarsförsäkring

Collea har sin lagstadgade ansvarsförsäkring tecknad med W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial via Säkra Koncept.

Skadehantering sköts av Crawford & Company (Sweden) AB. Alla krav på försäkringsersättning eller notifieringar om händelser relaterade till försäkringen ska skriftligen skickas till:

ansvar@crawco.se

eller

Crawford & Company (Sweden) AB

Box 6044

171 06 Solna

Bolagsregistrering

De tillståndsbolag som finns inom Collea är:

Collea AB, 556997-6946

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Collea är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring.

För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Collea levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.

Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Collea som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Collea.

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Collea du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Collea ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Hit skickar du ditt ärende

Collea har centraliserad klagomålshantering via Säkra AB, vilket innebär att Säkra AB hanterar samtliga klagomål som framförs mot respektive förmedlarbolag som ingår i Säkragruppen.

Säkra AB

Att: Pontus André

Box 5775

114 87 Stockholm

klagomal@sakra.se

 

 

Så går du vidare

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-555 017 00
Webbplats: www.arn.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-25 58 00
Webbplats: www.bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
Webbplats: www.bankforsakring.konsumenternas.se

Kommunens konsumentvägledning
Telefon: Kontakta din kommun
Webbplats: www.konsumentverket.se

GDPR - Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Collea AB, org.nr 556997-6946, (”Collea”), behandlar dina personuppgifter. Collea kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Collea är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 • Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Besökare, dvs. den fysisk person som besöker vår webbplats.
 • Kunder och samarbetspartners, dvs. du som är kund hos oss eller den fysiska person som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor om Colleas tjänster.
 • Leverantörer, den fysisk person som är företrädare för våra leverantörer.
 • Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
  • För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

 • IP-nummer och information om din användning av Colleas
  • För dig som är kund, samarbetspartner eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund (för att vara kund       hos Collea krävs att din arbetsgivare har ett uppdragsavtal med Collea):

 • Namn,
 • Personnummer,
 • Kopia på ID/körkort, samt
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer
 • Tjänstepensionsplan
 • Årslön och pensionsmedförande lön,
 • Datum för påbörjande av anställning,
 • Information om pågående sjukskrivning efter 90 dagar,
 • Tjänstledighet,
 • Information om dödsfall,
 • Datum för avslutning av anställning.

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som är samarbetspartner eller leverantör:

 • Namn,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer
 • varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
  • För att kunna fullfölja våra avtalade åtaganden inom pensionsrådgivning och för att ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar Collea personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter det samtycke som du lämnar till oss samt att behandlingen är nödvändig för att fullgöra de förpliktelser som Collea har enligt avtal mellan Collea och din arbetsgivare. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
  • För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är samarbetspartner eller leverantör till Collea är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen.
  • Collea inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.
  • Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Collea har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Colleas bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  • Collea lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.
  • Collea sparar uppgifter om dig som kund så länge ditt lämnade samtycke inte återkallats. Sådana personuppgifter som vi erhållit genom avtalet med din arbetsgivare kommer vi att behandla längst så länge du är anställd hos den arbetsgivare med vilken avtal träffats med Collea om rådgivningstjänster. Om du har haft personlig rådgivning med Collea sparas uppgifterna enligt lagen om finansiell rådgivning.
  • Collea lagrar uppgifter om dig som samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Collea personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Collea kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Collea som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Collea tror kan vara av intresse för dig.
  • Collea sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 24 månader efter att du senast var inne på Colleas webbplats. Invänder du mot behandlingen raderar Collea dina personuppgifter snarast möjligt.
 • Vem har tillgång till dina uppgifter?
  • Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Collea berättigat intressen.
 • Var lagrar vi dina personuppgifter?
  • Collea kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Collea kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.
 • Cookies
  • När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.
  • Collea använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.
  • Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig. Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig. Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till digCollea sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.
 • VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?
  • Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Collea i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Collea kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas.

 • Rätt till rättelse och begränsning

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Collea behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

 • Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

 • Rätt att invända

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

 • Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Collea som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

 • Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten IMY

Box 8114

104 20 Stockholm

imy@imy.se

 • Ändringar av policyn

Collea förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Collea informera om detta på lämpligt sätt.

 • Kontakta Collea
  • Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Collea avseende personuppgiftshantering:

Kontaktuppgifter

Collea AB
Dataskyddsombud Pontus André
Säkra AB
Compliance officer
08-400 566 02
pontus.andre@sakra.se